Cách nhập đúng quy tắc mã vạch EAN-13

Hiện nay, aidcvn.com thấy có khá nhiều người dùng chưa hiểu về quy tắc của mã vạch EAN-13 và nhiều người lầm tưởng về mã vạch EAN. Vậy phải hiểu quy tắc mã số mã vạch này như thế nào mới đúng ?

Code EAN-13 và cách tính toán cho 13 số

Giới thiệu về mã vạch EAN-13

EAN-13 được sử dụng trên toàn thế giới để đánh dấu hàng hóa bán lẻ. Biểu tượng mã hóa 13 ký tự: hai hoặc ba ký tự đầu tiên là mã quốc gia xác định quốc gia nơi nhà sản xuất được đăng ký (không nhất thiết là nơi sản phẩm thực sự được tạo). Mã quốc gia được theo sau bởi 9 hoặc 10 chữ số dữ liệu (tùy thuộc vào độ dài của mã quốc gia) và kiểm tra một chữ số. Có thể thêm mã vạch bổ sung gồm 2 chữ số và 5 chữ số cho tổng số 14 hoặc 17 chữ số dữ liệu.


Trong bài viết này chúng tôi đã giới thiệu đến các bạn chi tiết về khái niệm mã vạch EAN 13: Mã vạch EAN-13 là gì?


Hoa Kỳ đã bắt đầu quá trình chuyển sang biểu tượng EAN-13, được gọi là biểu tượng UPC-13 ở Hoa Kỳ. Hiện UPC-A mã không cần phải được thay đổi, nhưng mã số mới ban hành sẽ theo định dạng UPC-13. Điều này có nghĩa là các sản phẩm nhập khẩu có nhãn mã EAN-13 không phải được dán nhãn lại để bán lẻ tại Hoa Kỳ. Ngày chính thức mà tất cả các hệ thống quét bán lẻ được yêu cầu chấp nhận mã EAN-13 là ngày 1 tháng 1 năm 2005.

Hội đồng mã thống nhất (cơ quan đăng ký cho Hoa Kỳ) và tổ chức đánh số bài viết châu Âu (nhà đăng ký cho phần còn lại của thế giới) đã sáp nhập vào một tổ chức duy nhất: GS1 . Truy cập trang web của họ và nhấp vào liên kết Liên hệ để tìm văn phòng cho bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

Quy tắc 13 số của mã vạch EAN-13

Sau đây là quy tắc của 13 số trên dãy số của mã vạch EAN-13. Bạn cần phải hiểu quy tắc này để nhập cho chính xác, nếu không công cụ tạo mã vạch của bạn sẽ báo lỗi và không thể tạo được mã vạch EAN.

Tổng kiểm tra (chữ số cuối cùng trong mã vạch) là phép tính Modulo 10:

  1. Thêm giá trị của các chữ số vào các vị trí được đánh số chẵn: 2, 4, 6, v.v.
  2. Nhân kết quả này với 3.
  3. Thêm giá trị của các chữ số vào các vị trí được đánh số lẻ: 1, 3, 5, v.v.
  4. Tổng kết quả của các bước 2 và 3.
  5. Ký tự kiểm tra là số nhỏ nhất, khi được thêm vào kết quả ở bước 4, tạo bội số của 10.

Ví dụ: Giả sử dữ liệu mã vạch = 001234567890

  1. 0 + 2 + 4 + 6 + 8 + 0 = 20
  2. 20 * 3 = 60
  3. 0 + 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25
  4. 60 + 25 = 85
  5. 85 + X = 90 (bội số gần bằng hoặc cao hơn 10), do đó X = 5 (tổng kiểm tra)

Hàm Visual Basic để tính

Đây là một hàm Visual Basic mẫu để tính tổng kiểm tra. Bạn có thể add vào trong excel để chạy hàm này cho chính xác.

Function Append_EAN_Checksum (RawString as String)
Dim Position as Integer
Dim CheckSum as Integer

CheckSum = 0
For Position = 2 to 12 step 2
Checksum = Checksum + Val(Mid$(RawString, Position, 1))
Next Position

CheckSum = CheckSum * 3
For Position = 1 to 11 Step 2
CheckSum = CheckSum + Val(Mid$(RawString, Position, 1))
Next Position

CheckSum = CheckSum Mod 10
CheckSum = 10 – CheckSum
If CheckSum = 10 Then
CheckSum = 0
End If

Append_Ean_Checksum = RawString
Format$(CheckSum, “0”)
End Function


Tham khảo thêm bài viết: 7 sự kiện quan trọng về mã vạch 2D


 

Bài viết liên quan